nördlich von Tindfallajökull/ Mittelisland 2016

 

 

 

Mehl auf Schnee

 

 

 

 

 

>

v      v      v      v      v      v      v      v      v      v
 index